Privacy

Tijdens evenementen georganiseerd door Stadsgolf kunnen foto’s genomen worden. Hier gelden volgende principes:

Niet-gerichte beelden – die een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeven – kunnen stilzwijgende of met een mondelinge toestemming op sociale media (noemen) worden geplaatst. Dergelijke foto’s worden enkel voor rapportagedoeleinden gebruikt, niet voor marketingdoeleinden. Indien de betrokkene dit niet wenst, heeft de betrokkene het recht een foto waarop hij/zij is afgebeeld te laten verwijderen, door ons van dit feit op de hoogte te brengen via info@stadsgolf.be

Gerichte beelden – een afbeelding waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd. Voor het maken en publiceren van gerichte beelden zal een uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. De betrokkene heeft het recht om afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van zijn foto’s voor elk van de aangegeven doeleinden.

Klanten:

De gegevens van klanten – deed je beroep ons in het verleden dan houden we je gegevens bij in het kader van de financiële administratie. Daarnaast willen klanten informeren over ons aanbod en klanten belonen met kortingen voor trouwe klanten. Je kan dan ook wel eens een mail van ons ontvangen. Wil je geen mails meer ontvangen van ons kan je gewoon replay ’en met stop en dan zal je geen mails meer ontvangen

Voorwaarden

 1. DEFINITIES

  In deze Algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  1.1. Stadsgolf: Stadsgolf en haar bestuursleden of personen die handelen in naam van Stadsgolf;
  1.2. Bijeenkomst / activiteit: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Stadsgolf;
  1.3. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam Stadsgolf een bijeenkomst / activiteit organiseren;
  1.4. Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan Stadsgolf levert;
  1.5. Deelnemer: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst /activiteit organiseren;
  1.6. Wederpartij: zowel opdrachtgever, Deelnemer als leverancier;

 2. WERKINGSSFEER

  2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.
  2.2. Stadsgolf is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat Stadsgolf de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd.

 3. OFFERTES

  3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de offertes van Stadsgolf vrijblijvend.
  3.2. Offertes met een herhalend karakter binden Stadsgolf slechts voor het door Stadsgolf schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
  3.3. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan Stadsgolf door leveranciers.

 4. VOLMACHTEN

  4.1. Enkel en alleen de bestuursleden van Stadsgolf - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.
  4.2. Diegene, die namens de deelnemer of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de deelnemer of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

  5.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door Stadsgolf niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
  5.2. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Stadsgolf ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
  5.3. Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door Stadsgolf schriftelijk zijn aanvaard.
  5.4. Stadsgolf behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door Stadsgolf uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

 6. OPDRACHTBEVESTIGING

  6.1. De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Stadsgolf zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

 7. ANNULERING

  7.1. Annulering dient schriftelijk te geschieden:
  7.1.1. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 35% van de overeengekomen totaalprijs aan Stadsgolf verschuldigd,
  7.1.2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 50% van de overeengekomen totaalprijs aan Stadsgolf verschuldigd,
  7.1.3. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 75% van de overeengekomen totaalprijs aan Stadsgolf verschuldigd,
  7.1.4. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
  7.1.5. Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd door de directie.

 8. BETALING

  8.1. De door Stadsgolf vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
  8.2. Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging door Stadsgolf ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: XXXXXXX (Stadsgolf) onder vermelding van het factuur- en klantnummer.
  8.3. Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kan achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt
  8.4. Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder bijkomende uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
  8.5. Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
  8.6. Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, is Stadsgolf gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en Stadsgolf heeft recht op vergoeding daarvan.
  8.7. Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats hadden moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
  8.8. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van €. 125,-).

 9. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

  9.1. Stadsgolf staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Stadsgolf al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

 10. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

  10.1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Stadsgolf krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nooit aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
  10.1.1. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Stadsgolf.
  10.1.2. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers en deelnemer(s).
  10.2. De aansprakelijkheid van Stadsgolf is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.

 11. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN

  11.1. Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Stadsgolf grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
  11.2. Stadsgolf behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
  11.3. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Stadsgolf besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
  11.4. De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

 12. SCHADE / VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF

  12.1. Stadsgolf heeft het recht om kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever te verhalen

 13. VERHUUR MATERIALEN

  13.1. Stadsgolf is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
  13.2. De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan Stadsgolf.
  13.3. Bij verlies en/of schade aan materialen heeft Stadsgolf het recht om de kosten op de opdrachtgever te verhalen. Schade en/of verlies dient onmiddellijk aan Stadsgolf te worden gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging. Bij schade of verlies wordt de vervangingswaarde bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
  13.4. Stadsgolf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen door het gebruik van onze verhuurde materialen.
  13.5. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.

 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  14.1. Indien en voor zover Stadsgolf zaken levert aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door Stadsgolf georganiseerde bijeenkomst/activiteit, zal hebben voldaan. Bij niet betaling is Stadsgolf gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht Stadsgolf hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. Eventuele kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 15. RETENTIERECHT

  15.1. Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die Stadsgolf onder zich heeft, is Stadsgolf gerechtigd die goederen onder zich te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die Stadsgolf heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 16. OVERMACHT

  16.1. Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is Stadsgolf gerechtigd om de order en/of de overeen komst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door opzegging dan wel ontbinding, naar keuze van Stadsgolf. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
  16.2. In geval van een niet aan Stadsgolf toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zal Stadsgolf de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door Stadsgolf uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
  16.3. Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

 17. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

  17.1. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke berust bij Stadsgolf.
  17.2. Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door Stadsgolf laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

 18. KLACHTEN

  18.1. Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.
  18.2. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

 19. GESCHILBESLECHTING

  19.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Stadsgolf, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Leuven.

 20. TOEPASSELIJK RECHT

  20.1. Op elke overeenkomst met Stadsgolf is het Belgisch recht van toepassing.

Top